mobillogo_80x600s

Inriktningar

Visual Strategy använder som grund samma metodik men med olika resultat, effekt och tidsåtgång. Effekten våra kunder söker varierar och då också vårt tillvägagångssätt. Om vi arbetar med en total operativ verksamhetsstrategi så skiljer det sig jämfört med om vi arbetar med en aktuell status av ett företag som ett underlag inför en försäljning av företaget.

Ett vanligt scenario är att vi har begränsat med tid på oss och för att snabbare komma igång så använder vi då en färdig "Best in Class"- strategi som beskriver hur, t.ex, en IT-avdelning eller HR-avdelning skall fungera, baserat på att kunna nå satta slutmål.

Verksamhetsstrategi

Verksamhetens strategi förs ihop med verksamhetens förmågor dvs de förmågor som skall genomföra den valda strategin.

Den allmänt vedertagna Strategiprocessen består av tre huvudsteg; Formulering, Implementering och Genomförande.
Vi ger främst stöd till implementeringsdelen.Där reduceras antalet variabler till en hanterbar mängd.

Resultatet presenteras med vår metodik genom 3 bilder. Planen kan därefter användas operativt under hela genomförandefasen.

Strategiprocessen: Vårt stöd och tekniska lösning under implementeringen.

Strategisk Utvärdering

Vid en strategisk utvärdering visualiserar vi ett bolags befintliga strategi. Det vanligaste sättet att genomföra en Due Dilligence är marknads och resultbaserat, dvs hur bra går företaget i relation till andra företag på marknaden.

Vi kompletterar analysen med en visuell strategisk plan som visar företagets befintliga förmågor och framgångsfaktorer.

Detta jämförs med de saknade förmågor och framgångsfaktorer som företaget eller ny köpare kan komplettera med för att nå de uppsatta målen.

Ofta finns det inte något tydligt Fokus och Slutmål när vi börjar. Vår första uppgift blir då att få fram dessa.

Rapport och plan för utvärdering

Best in Class

I situationer där tiden är begränsad eller att vi inte har möjlighet att arbeta med rätt personer kan vi börja vår process med en "färdig" strategiplan.

Den färdiga planen bygger på vad framgångsrika företag och organisationer har gjort eller vad framstående experter anser kan göras. T.ex. så har vi planer för supportfunktionerna IT och HR, men även verksamhetsplaner från olika definierade marknadsområden.

Fördelen är att vi då har en betydande del av planen klar och kan fokusera på de resterande delarna som är specifika för just er verksamhet.

Fokus och Slutmål för IT Best in Class